Inne – Zgłoszenia

  Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

  Informacje ogólne

  Dane kontaktowe zgłaszającego


  Informacje szczegółowe


  Opis nieprawidłowości

  Świadkowie

  Opis dowodów

  Charakter nieprawidłowości

  Załączniki
  Oświadczenia

  * Oświadczam, iż mam świadomość możliwych konsekwencji związanych z fałszywym zgłoszeniem nieprawidłowości.

  * - pola wymagane

  POUCZENIE

  1. W przypadku ustalenia w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  2. W przypadku zgłaszającego, świadczącego na rzecz Grupy Gala Collezione usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracypomiędzy stronami.
  3. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Grupy Gala Collezione w związku z fałszywym zgłoszeniem.

  .