Koszyk0

Regulamin e-Butiku

§ 1 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Organizatorem sprzedaży produktów przez Internet jest Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. (dalej: Gala Collezione) z siedzibą w Lisim Ogonie 73, 86-065 Łochowo, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036176, REGON: 092960240, NIP: 953 240 67 01
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym (zwanym dalej E-butikiem) na stronie internetowej www.galameble.com/sklep/ (zwanej dalej stroną www sklepu) z wyłączeniem czasu, kiedy strona internetowa z przyczyn technicznych lub przerw konserwacyjnych nie może być wyświetlana.
 3. Zamówienia mogą być składane jako jednorazowe bez opcji rejestrowania konta oraz poprzez zarejestrowane wcześniej konto, umożliwiające przegląd historii transakcji, edytowanie adresu dostawy i formy płatności, zmianę hasła oraz danych znajdujących się na koncie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zlikwidować konto, dokonać w nim zmian i udzielić lub odwołać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Składanie zamówień następuje poprzez dodanie produktów do koszyka. Do momentu naciśnięcia przycisku „KUPUJĘ Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (w tym danych rozliczeniowych oraz danych do wysyłki) oraz zawartości koszyka.
 6. W celu wysłania i opłacenia zamówienia Klient dokonuje akceptacji treści Regulaminu E-butiku oraz Polityki Prywatności.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty nabycia towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Za towary prezentowane w E-butiku Klient powinien zapłacić przed wydaniem towaru przelewem na rachunek bankowy Gala Collezione za pośrednictwem systemu PayU w złotych polskich.
 9. W momencie zaksięgowania płatności w systemie księgowym Gala Collezione, na adres e-mail podany przez Klienta wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności informacje prezentujące szczegóły zamówienia, oznaczenie Fabryki Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o., łączną cenę, sposób wysyłki i płatności oraz informacja o otrzymaniu osobnego e-maila, określającego termin dostawy.
 10. Na stronie www sklepu Gala Collezione wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o wskazanych wyżej ograniczeniach dotyczących dostarczania Towarów i akceptowanych sposobach płatności.
 11. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową, Gala Collezione, poprzez jasną i zrozumiałą informację umieszczoną na stronie www sklepu, wykonuje obowiązki informacyjne wskazane art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności przekazuje informacje dotyczące głównych cech świadczenia, oznaczenia spółki, łącznej ceny, prawa odstąpienia od umowy.
 12. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Gala Collezione dostarcza Klientowi w sposób jasny i widoczny na www sklepu informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, łącznej cenie za towar wraz z podatkami, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi kurierskie jeżeli takie wystąpią.
 13. Gala Collezione informuje Klienta w momencie składania zamówienia o obowiązku dokonania zapłaty, poprzez konieczność wyraźnego potwierdzenia przez niego, iż ma świadomość dokonywania zakupu z obowiązkiem zapłaty, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
 14. Klient, będący konsumentem wraz z zamówionym towarem otrzymuje paragon, potwierdzający dokonaną transakcję. Faktury VAT są wystawiane i doręczane Klientom w przypadku dokonywania zakupów na firmę lub na wyraźne życzenie konsumenta. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. faktur VAT i faktur korygujących również drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy na podany przy składaniu zamówienia adres e–mail. Faktury VAT oraz faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i archiwizowane przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, w szczególności z zachowaniem ich integralności i autentyczności.
 15. Jeżeli Gala Collezione nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, to zawiadamia o tym Klienta na podany przy złożeniu zamówienia adres e–mail lub telefonicznie i zwraca uiszczone należności niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni roboczych od zawarcia umowy.
 16. Ceny towarów w E-butiku są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są w złotych polskich. Umieszczane są przy towarach na stronie www sklepu .
 17. Po wysłaniu przez Gala Collezione zakupionych produktów Klient otrzyma wiadomość e-mail o nadaniu przesyłki, zawierającą informacje o szczegółach zamówienia, adresie dostawy, sposobie płatności i cenie.

§ 2 Dostawa towaru

 1. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres w terminie do 10 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.
 2. Koszty transportu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ponosi Gala Collezione.
 3. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3 Rezygnacja z zamówienia, zmiana i odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z całości zamówienia, do momentu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta, który jest czynny w godzinach od 9:00 – 17:00 (nr telefonu: 52/ 583 25 99 – opłata według stawki operatora). Gala Collezione zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia rezygnacji, wszystkie dokonane przez Klienta na jej rzecz płatności.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. W tym przypadku Gala Collezione dokonuje zwrotu ceny towaru w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, z tym zastrzeżeniem, iż towary nie mogą być używane i muszą zostać odesłane przez Klienta w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 3. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem oraz dokonanie zwrotu towaru. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być składane na piśmie (na adres: Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: dbamosofe@galameble.com ).
 5. Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o. przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną oraz zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz towaru od Klienta w stanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wszystkie dokonane przez Klienta na jej rzecz płatności.
 6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Gala Collezione lub przekazać go osobie przez nią upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Towar należy przesłać na adres: Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo wraz z fakturą VAT lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie towaru w E-butiku.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 4 Reklamacje i gwarancje dotyczące Konsumentów

 1. Gala Collezione odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru w oparciu o rękojmię na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje towarów zamawianych w E-butiku mogą być składane na piśmie (na adres: Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo) lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: dbamosofe@galameble.com ).
 3. Gala Collezione ustosunkuje się do zgłoszonych reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, jak również poinformuje Konsumenta o dalszym trybie postępowania.
 4. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Gala Collezione niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Gala Collezione albo Gala Collezione nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Gala Collezione usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Gala Collezione.
 6. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Gala Collezione może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Gala Collezione odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Gala Collezione dostarczyć wadliwy towar na adres: Fabryka Mebli „Gala Collezione” Sp. z o.o., Lisi Ogon 73, 86-065 Łochowo. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić towar w miejscu, w którym się on znajduje.
 8. W razie naprawy towaru lub jego wymiany na nowy Gala Collezione dokonuje zwrotu poniesionych przez Konsumenta niezbędnych kosztów, w tym kosztów dostarczenia towaru do Gala Collezione, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 9. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny, Gala Collezione zwraca uiszczoną przez Konsumenta cenę sprzedaży towaru oraz koszty przesyłki towaru do Konsumenta, poniesione koszty dostarczenia towaru do Gala Collezione jeżeli wystąpiły oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od uznania reklamacji.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty jakiego użył Klient, tj. na rachunek bankowy, z którego został dokonany przelew za towar.
 11. Na niektóre towary dostępne w E-butiku udziela gwarancji (informacja o towarach, na które udzielana jest gwarancja znajduje się przy ich opisie w Sklepie Internetowym), wydając Klientowi wraz z towarem dokument gwarancyjny, zawierający podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Udzielenie gwarancji na towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
 12. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności elektronicznej dokonanej przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego należy kierować do banku wydawcy swojej karty płatniczej – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz.1175 ze zm.) oraz ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz.1385 ze zm.).
 13. Reklamacje dotyczące świadczenia przez Gala Collezione usług drogą elektroniczną (w szczególności dotyczące kwestii technicznych i funkcjonowania strony www sklepu mogą być składane za pomocą poczty elektronicznej (adres e –mail: dbamosofe@galameble.com ) wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego.
 14. Odpowiedzialność Gala Collezione względem Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów, o której mowa w art. 556 k.c. – 576 k.c. jest wyłączona.

§ 5 Transport – uszkodzenia towaru

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkodowy.
 2. Obowiązkiem kuriera jest posiadanie protokołu szkodowego.
 3. Przed podpisaniem protokołu szkodowego należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym paczki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze).
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Fabryki Mebli „Gala Collezione” sp. z o.o. pod nr telefonu: 52/ 583 25 99, co znacznie przyspieszy procedurę reklamacyjną.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki z powodu uszkodzenia należy to wyraźnie zaznaczyć na liście przewozowym.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Fabryka Mebli „Gala Collezione” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lisim Ogonie 73, 86-065 Łochowo), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036176, REGON: 092960240, NIP: 953 240 67 01 o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek brak udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez Gala Collezione usług drogą elektroniczną oraz korzystanie z E-butiku.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gala Collezione danych osobowych podanych przez niego w toku rejestracji wE-butiku oraz w trakcie korzystania z E-butiku, a w szczególności w czasie dokonywania zakupów.
 4. Gala Collezione przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie Internetowym oraz w celach marketingowych.
 5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych podczas rejestracji w E-butiku. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być odwołana lub ponownie udzielona w dowolnym momencie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w sekcji Moje dane po zalogowaniu do E-butiku.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania i poprawiania w każdym czasie, jak również czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2015 r. i może być przez Gala Collezione zmieniony z ważnych przyczyn, tj.:
 • wydania przez sąd powszechny orzeczenia lub wydania przez organ państwowy decyzji skutkującej koniecznością zmiany regulaminu,
 • zmiany przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o,
 • istotnej zmiany sytuacji rynkowej w zakresie działalności prowadzonej przez Fabrykę Mebli „Gala Collezione” Sp. z o. o,
 • poprawy przez Gala Collezione bezpieczeństwa, funkcjonalności lub poziomu ochrony danych osobowych,
 • rozszerzenia bądź ulepszenia funkcjonalności E-butiku lub rezygnacji z udostępniania niektórych funkcjonalności w jego ramach.
 1. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie podanym przez Gala Collezione nie wcześniej jednak niż w przeciągu 10 dni od dnia udostępnienia informacji o jego zmianie na stronie internetowej www.galameble.com/sklep/ wraz z ujednoliconym tekstem regulaminu. Zamówienia na towary złożone przed wejściem w życie nowego regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym regulaminie; zmiana regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży towarów poprzez E-butik ukształtowane przed wejściem w życie tej zmiany. Dla związania Klienta zmienionym regulaminem wymagana jest akceptacja jak przy pierwszej rejestracji; brak akceptacji jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy. Ponadto konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie www sklepu pod adresem www.galameble.com/sklep/.
 3. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Gala Collezione a Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.).

.